تبلیغات
miley cyrus - چند تا عكس
اولی مایلی در خونشونه. فكر میكنم نواه موهاشو مشكی كرده آخه موهاش انقدر مشكی نبودو اما عكس بعدی در پشت صحنه موزیك ویدیو هو اونس مای هارت. اگر دقت كنید با اون میك اوت توی لیموزینهو این هم عكسش در یك لباس فروشی چقدر ناز شدهو همینطور با یكی از طرفداراش عكس گرفته. خوش به حالش. ولی از قیافه پسره بدم میاد خیلی زشته