تبلیغات
miley cyrus - miley!!!!c
سلــــــــــــــــام!!!

اومدم یه آپ کوچولو کنم و زود و تند برم!!

خب راستشو بخواین خودمم زیاد نفهمیدم این آپم چیه ولی خب بازم یه آپه دیگه مهم همینه!!!

ولی فکر کنم یکی از اجراهای مایلی تو یه جایی بوده حالا کجا بوده خدا میدونه!!

اینم عسکاش

خیلی زیاده ولی همشونو نمی ذارم!!! ببخشید دیگه

http://cdn.buzznet.com/media/jjr//2010/06/miley-gma/miley-cyrus-gma-bowie-01.jpg

http://cdn.buzznet.com/media/jjr//2010/06/miley-gma/miley-cyrus-gma-bowie-04.jpg

http://cdn.buzznet.com/media/jjr//2010/06/miley-gma/miley-cyrus-gma-bowie-05.jpg

http://cdn.buzznet.com/media/jjr//2010/06/miley-gma/miley-cyrus-gma-bowie-07.jpg

http://cdn.buzznet.com/media/jjr//2010/06/miley-gma/miley-cyrus-gma-bowie-08.jpg

http://cdn.buzznet.com/media/jjr//2010/06/miley-gma/miley-cyrus-gma-bowie-11.jpg

http://cdn.buzznet.com/media/jjr//2010/06/miley-gma/miley-cyrus-gma-bowie-12.jpg

http://cdn.buzznet.com/media/jjr//2010/06/miley-gma/miley-cyrus-gma-bowie-13.jpg

http://cdn.buzznet.com/media/jjr//2010/06/miley-gma/miley-cyrus-gma-bowie-15.jpg